Bloc Đại Đặc Biệt (16 x 24cm)
X0938246605
0971701989